Obchodní ustanovení – 8týdenní kurz mindfulness (FO Michal Dvořák)

1. Úvodní ustanovení
1.1.   Michal Dvořák, bydlištem Karla Nového 432, Bystřice u Benešova, 257 51, IČ: 75934949, zapsaný v živnostenském rejstříku v Benešově, vydává tyto Produktové podmínky 8týdenní kurz mindfulness (offline či online), které („Produktové podmínky”), upravují další podmínky používání tohoto kurzu.
1.2.   Kontaktní údaje jsou dostupné na https://bemindful.cz/kontakt/

2. DEFINICE NĚKTERÝCH POUŽITÝCH POJMŮ
2.1   Pojmy použité v textu Produktových podmínek mají následující význam:
8týdenní kurz mindfulness – tím je míněn kurz, který trvá 8 týdnů, probíhá v předem stanovený čas ve skupině lidí, má celkem 9 setkání. Jeho absolvování nabízím za úplatu.
Uživatel – osoba, která si tento kurz zaplatí a využívá tak služby (8týdenní kurz mindfulness). 
2. 2. Tento kurz nabízím buď offline (v Praze na místě, které si pronajímám), nabo online (přes Zoom). Jedná se tedy o dvě formy jinak stejného kurzu. Každý je vypisovaný zvlášť. 
2.3.   Další pojmy použité v těchto Produktových podmínkách, ale blíže těmito Produktovými podmínkami nespecifikované, mají význam stanovený Podmínkami používání.

3. POPIS SLUŽBY
3.1   Služba je poskytována Michalem Dvořákem prostřednictvím buď služby Zoom (u online kurzu), nabo probíhá na fyzickém místě, které si pronajímám (u offline kurzu). Součástí kurzu je přístup do elektronického systému společnosti mioweb, kde Michal Dvořák zveřejňuje další informace, týdenní úkoly a také audionahrávky mindfulness cvičení. To celé je úplatné. 
3.2   Michal Dvořák zpřístupní Uživateli Službu ve sjednaném rozsahu, pouze pro jeho vlastní potřebu. Materiály (pracovní listy, sešit audionahrávky) lze stáhnout. 

4. REGISTRACE UŽIVATELE
4.1   Uživatelé jsou povinni se před začátkem kurzu zaregistrovat prostřednictvím svého účtu prostřednictvím registračního formuláře dostupného na internetových stránkách po vyplnění pravdivých a bezchybných údajů o své osobě. Správné zadání e-mailové adresy uživatele je nezbytné pro dokončení registrace do elektronického systému.
4.2   Registrací Uživatele dojde k vytvoření Účtu a Uživatel tak bude oprávněn po zadání přístupových údajů k používání systému a návštěvě kurzu.
4.3   Uživatel nebude nikomu sdělovat své jedinečné přihlašovací heslo pro přihlášení vytvořené při registraci. V případě ztráty hesla bude toto obnoveno prostřednictvím požadavku Uživatele zasláním odkazu k jeho obnovení do e-mailu Uživatele.
4.4   Uživatel je oprávněn registrovat se pouze pod svým vlastním jménem a zadávat do Profilu pouze údaje o své osobě.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY
5.1   Platbu za úplatné Služby lze provést bezhotovostně způsobem umožněným Michal Dvořák, a to převodem na bankovní účet.
5.3   Cena Služeb je v systému uvedena jako konečná, včetně daní a poplatků vždy u příslušného kurzu dle aktuální nabídky.

6. REKLAMACE
6.1   Michal Dvořák přijímá reklamace primárně na e-mailové adrese info@bemindful.cz.

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ
7.1   Uživatel uzavřením smlouvy výslovně souhlasí s tím, aby Michal Dvořák zpřístupnila Službu Uživateli. Ke zpřístupnění Služby ze strany Michal Dvořák dojde v okamžiku, kdy bude připsána cena Služby na účet Michal Dvořák či na účet platební brány. V tuto chvíli dostane Uživatel přístup do elektronického systému (zde získá informace před začátkem kurzu a také všechny materiály v jeho průběhu). Zároveň po zaplacení má Uživatel místo na kurzu, v termínu, který si zvoli. Samotný kurz pak zažíná v předem známém termínu. Pokud bude Uživateli ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy tato Služba zpřístupněna, nemá Uživatel právo takto od smlouvy odstoupit.
7.2   Nejde-li o případy dle článku 7.1, má Uživatel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve stanové lhůtě (viz níže) ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy Uživatel musí o svém odstoupení od smlouvy informovat Michal Dvořák prostřednictvím emailu (info@beminful.cz)
7.3   Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty pro odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy Michal Dvořák vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jí bude doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, částku dle Stanovené lhůty (bod 7.4.). Vrácení plateb proběhne ze strany Michal Dvořák bezhotovostně zasláním prostředků na účet Uživatele.
7.4. Stanovená lhůta pro odstoupení od smlouvy

  • Více jak 14 dní před začátkem kurzu vrací Michal Dvořák Uživateli 50% kurzovného (částky platby).
  • 14 dní a méně do začátku kurzu nevrací Michal Dvořák Uživateli kurzovné (žádnou platbu). Uživatel si ale za sebe může najít náhradu.
  • V průběhu kurzu (tj. poté, co proběhne první setkání) nevrací Michal Dvořák Uživateli kurzovné (žádnou platbu). Uživatel si za sebe nemůže nalézt náhradu.

8. OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
8.1   Veškerý obsah tohoto Elektronického systému Michal Dvořákje chráněn v souladu s právními předpisy týkajícími se autorského práva a dalších práv duševního vlastnictví, a jejich výlučným nositelem je Michal Dvořák, popřípadě příslušní poskytovatele licence. Zpřístupněním Služby uživateli nevzniká žádné oprávnění v souvislosti se zachycením, zobrazováním, rozmnožováním a rozšiřováním podoby, podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících osoby (osob), která vystupuje v rámci zpřístupněného digitálního obsahu v rámci Služeb, ani jejich jména, příjmení, akademického titulu, včetně jejich zpracování a zařazení do díla audiovizuálního či k jiným marketingovým účelům. Jakékoli takové využití je možné pouze s výslovným souhlasem oprávněných osob anebo v souladu s platnými právními předpisy. 
8.2   Uživateli nesmí používat tento systém Michal Dvořák nebo jeho část jinak než pro vlastní potřebu. Zejména je zakázáno, aby Uživatel používal tento systém Michal Dvořák nebo jeho část formou šíření a kopírování či další technické zpracování bez prokazatelného souhlasu Michal Dvořák

9. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz  je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
10.1.   Tyto Produktové podmínky jsou platné a účinné od 24. 11. 2021. Na smluvní vztahy uzavřené před nabytím účinnosti těchto Produktových podmínek, se tyto Produktové podmínky uplatní uplynutím třech (3) dnů ode dne oznámení změny.

Michal Dvořák 

Obchodní ustanovení – 8týdenní kurz mindfulness (bemindfulcz s.r.o.)

1. Úvodní ustanovení
1.1   bemindfulcz s.r.o., se sídlem Krupská 3084/3, Praha 10, 10 000, IČO 8362840, DIČ CZ8362840 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vydává tyto Produktové podmínky 8týdenní kurz mindfulness (offline či online), které („Produktové podmínky”), upravují další podmínky používání tohoto kurzu.
1.2   Kontaktní údaje jsou dostupné na https://bemindful.cz/kontakt/

2. DEFINICE NĚKTERÝCH POUŽITÝCH POJMŮ
2.1   Pojmy použité v textu Produktových podmínek mají následující význam:
8týdenní kurz mindfulness – tím je míněn kurz, který trvá 8 týdnů, probíhá v předem stanovený čas ve skupině lidí, má celkem 9 setkání. Jeho absolvování nabízím za úplatu.
Uživatel – osoba, která si tento kurz zaplatí a využívá tak služby (8týdenní kurz mindfulness). 
2. 2. Tento kurz nabízím buď offline (v Praze na místě, které si pronajímám), nabo online (přes Zoom). Jedná se tedy o dvě formy jinak stejného kurzu. Každý je vypisovaný zvlášť. 
2.3.   Další pojmy použité v těchto Produktových podmínkách, ale blíže těmito Produktovými podmínkami nespecifikované, mají význam stanovený Podmínkami používání.

3. POPIS SLUŽBY
3.1   Služba je poskytována společností bemindfulcz s.r.o. prostřednictvím buď služby Zoom (u online kurzu), nabo probíhá na fyzickém místě, které si pronajímám (u offline kurzu). Součástí kurzu je přístup do elektronického systému společnosti mioweb, kde bemindfulcz s.r.o. zveřejňuje další informace, týdenní úkoly a také audionahrávky mindfulness cvičení. To celé je úplatné. 
3.2   Bemindfulcz s.r.o. zpřístupní Uživateli Službu ve sjednaném rozsahu, pouze pro jeho vlastní potřebu. Materiály (pracovní listy, sešit audionahrávky) lze stáhnout. 

4. REGISTRACE UŽIVATELE
4.1   Uživatelé jsou povinni se před začátkem kurzu zaregistrovat prostřednictvím svého účtu prostřednictvím registračního formuláře dostupného na internetových stránkách po vyplnění pravdivých a bezchybných údajů o své osobě. Správné zadání e-mailové adresy uživatele je nezbytné pro dokončení registrace do elektronického systému.
4.2   Registrací Uživatele dojde k vytvoření Účtu a Uživatel tak bude oprávněn po zadání přístupových údajů k používání systému a návštěvě kurzu.
4.3   Uživatel nebude nikomu sdělovat své jedinečné přihlašovací heslo pro přihlášení vytvořené při registraci. V případě ztráty hesla bude toto obnoveno prostřednictvím požadavku Uživatele zasláním odkazu k jeho obnovení do e-mailu Uživatele.
4.4   Uživatel je oprávněn registrovat se pouze pod svým vlastním jménem a zadávat do Profilu pouze údaje o své osobě.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY
5.1   Platbu za úplatné Služby lze provést bezhotovostně způsobem umožněným bemindfulcz s.r.o., a to převodem na bankovní účet.
5.3   Cena Služeb je v systému uvedena jako konečná, včetně daní a poplatků vždy u příslušného kurzu dle aktuální nabídky.

6. REKLAMACE
6.1   Bemindfulcz přijímá reklamace primárně na e-mailové adrese info@bemindful.cz.

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ
7.1   Uživatel uzavřením smlouvy výslovně souhlasí s tím, aby bemindfulcz s.r.o. zpřístupnila Službu Uživateli. Ke zpřístupnění Služby ze strany bemindfulcz s.r.o. dojde v okamžiku, kdy bude připsána cena Služby na účet bemindfulcz s.r.o. či na účet platební brány. V tuto chvíli dostane Uživatel přístup do elektronického systému (zde získá informace před začátkem kurzu a také všechny materiály v jeho průběhu). Zároveň po zaplacení má Uživatel místo na kurzu, v termínu, který si zvoli. Samotný kurz pak zažíná v předem známém termínu. Pokud bude Uživateli ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy tato Služba zpřístupněna, nemá Uživatel právo takto od smlouvy odstoupit.
7.2   Nejde-li o případy dle článku 7.1, má Uživatel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve stanové lhůtě (viz níže) ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy Uživatel musí o svém odstoupení od smlouvy informovat bemindfulcz s.r.o. prostřednictvím emailu (info@beminful.cz)
7.3   Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty pro odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy bemindfulcz s.r.o. vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jí bude doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, částku dle Stanovené lhůty (bod 7.4.). Vrácení plateb proběhne ze strany bemindfulcz s.r.o. bezhotovostně zasláním prostředků na účet Uživatele.
7.4. Stanovená lhůta pro odstoupení od smlouvy

  • Více jak 14 dní před začátkem kurzu vrací bemindfulcz s.r.o. Uživateli 50% kurzovného (částky platby).
  • 14 dní a méně do začátku kurzu nevrací bemindfulcz s.r.o. Uživateli kurzovné (žádnou platbu). Uživatel si ale za sebe může najít náhradu. 
  • V průběhu kurzu (tj. poté, co proběhne první setkání) nevrací bemindfulcz s.r.o. Uživateli kurzovné (žádnou platbu). Uživatel si za sebe nemůže nalézt náhradu.

8. OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
8.1   Veškerý obsah tohoto Elektronického systému bemindfulcz je chráněn v souladu s právními předpisy týkajícími se autorského práva a dalších práv duševního vlastnictví, a jejich výlučným nositelem je bemindfulcz s.r.o., popřípadě příslušní poskytovatele licence. Zpřístupněním Služby uživateli nevzniká žádné oprávnění v souvislosti se zachycením, zobrazováním, rozmnožováním a rozšiřováním podoby, podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících osoby (osob), která vystupuje v rámci zpřístupněného digitálního obsahu v rámci Služeb, ani jejich jména, příjmení, akademického titulu, včetně jejich zpracování a zařazení do díla audiovizuálního či k jiným marketingovým účelům. Jakékoli takové využití je možné pouze s výslovným souhlasem oprávněných osob anebo v souladu s platnými právními předpisy. 
8.2   Uživateli nesmí používat tento systém bemindfulcz s.r.o. nebo jeho část jinak než pro vlastní potřebu. Zejména je zakázáno, aby Uživatel používal tento systém bemindfulcz s.r.o. nebo jeho část formou šíření a kopírování či další technické zpracování bez prokazatelného souhlasu bemindfulcz s.r.o.

9. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz  je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
10.1.   Tyto Produktové podmínky jsou platné a účinné od 24. 11. 2021. Na smluvní vztahy uzavřené před nabytím účinnosti těchto Produktových podmínek, se tyto Produktové podmínky uplatní uplynutím třech (3) dnů ode dne oznámení změny.

bemindfulcz s.r.o.